تربیت سیاسی

 


پست الکترونيک

عناوین مطالب وبلاگ ارزيابي در آموزش عالي

سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
الگوهاي ارزيابي در آموزش عالي :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
كيفيت در نظام آموزش عالي :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
ارزيابی و ضرورت آن در آموزش عالي :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
معنا ، مفهوم و نقش ارزيابي :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳